Us clubhoes
Programma
Bestuur
Lede Info
Rippertwaar
Foto gallereij
Op TV
In de gezt
Us reiske
Linke sop
Sjik us u mailke
Beigewèrrek 26-10-2010

Twie Bein

Iech höb allang gezwege, iech höb 't noets gezag.
Iech wow d'r neet um lege, meh iech had 't wel verwach.
Nao jaore laank studere kaom iech d'r nog neet oet
Iech bleef mer prakkezere: Wie kom iech toch veuroet?

Refrein:
Mien linker bein en mien rechter bein, die loupe noe al jaore nevenein.
Den eine geit op en den aandere neer en es ze daomèt veerdig zien, beginne ze alweer.
Mien linker bein, en mien rechter bein die loupe noe al jaore nevenein.
Den eine löp hej en den aandere dao en ze loupe ziech al jaore achternao.

Iech ging 't oonderzeuke, iech keek naor alle bein.
Dat waor noe sjus 't leuke die degen 't ein veur ein.
Iech snap noe ouch de rijje, boerum die bein zoe goon.
Die mote blieve treije, want aanders blijfste stoon.

Refrein.

Wäörd: Frans Boermans, Meziek: Thuur Luxembourg
Vrij vertaold door Marianne Geelen.